Nová zelená úsporám 2014

Úvod » Aktuality » Nová zelená úsporám 2014

Podrobné informace o programu "Nová zelená úsporám 2014"

Zažádat o podporu mohou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické tak právnické osoby.

 

Hlavní oblasti podpory:

Oblast podpory A : Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory B : Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory C : Efektivní využití zdrojů energie

 

Více informací o dotacích na solární systémy

Více informací o dotacích na výměnu kotlů

Více informací o dotacích na tepelná čerpadla

Více informací o dotacích na řízené větrání s rekuperací

 

Harmonogram I. Výzvy:

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. října 2014 do 12:00 hodin
Alokace finančních prostředků na Výzvu: nejvýše 1 900 000 000,- Kč
 

Dokumenty vyžadované při podání žádosti:

 1. Vyplněný formulář žádosti o podporu.
 2. Výpis z katastru nemovitostí ne starší 90 dní.
 3. Doklad o právní subjektivitě (dokládají pouze právnické osoby či fyzické osoby podnikající v oblasti poskytování bydlení, doklad nesmí být starší 90 dní).
 4. Plná moc (v případě, kdy je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou).
 5. Souhlasné prohlášení spoluvlastníků (v případě, kdy žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví, podpisy na souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny).
 6. Odborný posudek (dle specifikace Přílohy č. II/8 Směrnice MŽP č. 1/2014).
 7. Krycí list technických parametrů (vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku).
 8. Dokumenty k veřejné podpoře (pokud projekt naplňuje znaky veřejné podpory).

V případě žádostí podaných po ukončení realizace předkládá žadatel při podání žádosti také dokumenty prokazující ukončení realizace podporovaných opatření (dle specifikace v Příloze II/7 Směrnice MŽP č. 1/2014).
 

Pravidla způsobilých výdajů:

Způsobilé jsou pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu 1. 1. 2013. Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňující podmínky Programu.
 

Způsobilé výdaje pro oblast podpory A:

V této oblasti podpory jsou mezi způsobilé výdaje zahrnuty výdaje za materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření.
Maximální měrné způsobilé výdaje jsou pro jednotlivé typy podporovaných opatření:

 • Zateplení obvodových stěn                    1 500 Kč/m2
 • Zateplení šikmé či ploché střechy           1 500 Kč/m2
 • Zateplení podlahy na terénu                  2 000 Kč/m2
 • Výměna výplní stavebních otvorů            6 900 Kč/m2
 • Ostatní konstrukce                                  600 Kč/m2

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.4 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku.

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.5 jsou výdaje na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření z podoblasti podpory A.1, A.2 nebo A.3.

 

Způsobilé výdaje pro oblast podpory B:

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje související s výstavbou objektu a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd.

V podoblasti podpory B.3 jsou způsobilé výdaje na zpracování odborného posudku, tj. na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušností obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

 

Způsobilé výdaje pro oblast podpory C:

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.

V podoblasti podpory C.4 je způsobilým výdajem také měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

V podoblasti podpory C.5 a C.6 jsou způsobilé výdaje na zpracování odborného posudku, tj. na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku.

Více informací naleznete v textu Výzvy.

Zpět na výpis


Dalibor Skácel

Ing. Dalibor Skácel

t.: 420 605 806 635

m.: info@skacelsolar.cz

Mapa

Jizerská 237, Liberec 15

GPS: 50°46'40.15"N, 15°6'7.82"E

© 2014 Skácelsolar.cz